jtemplate.ru - free extensions for joomla

Rekrutacja LO

 

 POBIERZ PODANIE .DOC

POBIERZ PODANIE .PDF

 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadza się rekrutację do klas I liceum o następujących profilach:

a)      filologiczno-prawny,
b)      politechniczny,
c)      bezpieczeństwo publiczne:- grupa policyjna.
d)      medyczny,

 

Gryfino, dn. 21.03.2018r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I

I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2018/2019

wprowadzony zarządzeniem nr 8/ 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Zasady ogólne

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949,2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz.949,2203), §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji  z dnia 14 marca 2017  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,Zarządzenia Nr 3/2018  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

Terminy i wymagane dokumenty

 1. Kandydaci do klas I składają wnioski o przyjęcie od 9 maja 2018 r. (środa) do 19 czerwca 2018 r. (wtorek) do godziny 15.00.
 2. Od 15 czerwca 2018 r.(piątek) do 19 czerwca 2018 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci  mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
 3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu)

Oświadczenia o których mowa w punkcie 3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,  może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 1. W dniach 22 czerwca 2018 r. (piątek), 25 czerwca 2018  (poniedziałek), oraz 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora gimnazjum, bądź osobę wyznaczoną przez niego.
 2. 6 lipca do godziny 12.00 - komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I w I LO im. A. Omieczyńskiego.
 3. Od 6 lipca 2018 r. (piątek ) od godziny 12.00 do 10 lipca 2018 r.(wtorek) do godziny 15.00  kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.
 4. 11 lipca 2018 r. (środa) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych i listę uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2018/2019.
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych:
  1. profil  filologiczno-prawny,
   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, historia)
    
  2. profil politechniczny,
   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   matematyka, fizyka, informatyka)
    
  3. profil medyczny,
   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki)

    
  4. profil bezpieczeństwo publiczne: klasa policyjna:
    (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   historia, język obcy, informatyka)
 1. Określa się oróg punktowy do zakwalifikowania/przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pnktów.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200) otrzymanych za:
  1. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maks. 100 punktów) – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
   1. języka polskiego  - maks. 20 pkt
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie  - maks. 20 pkt
   3. matematyki  - maks. 20 pkt
   4. przedmiotów przyrodniczych  - maks. 20 pkt
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - maks. 20 pkt
  2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnychuzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty)
   1. języka polskiego– maksymalnie 18 punktów
   2. matematyka – maksymalnie 18 punktów
   3. oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od kierunku  maksymalnie 18 punktów za każdy przedmiot:  

do klasy 1a : historia, język obcy
do klasy 1b : fizyka, informatyka
do klasy 1c : historia, język obcy
do klasy 1d : biologia, chemia

Punktacja za pozostałe oceny z przedmiotów obowiązkowych:

bardzo dobrym – przyznaje się po 17  punktów,

dobrym – przyznaje się po 14  punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8  punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i jednocześnie umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4, art.165 ust.3 ustawy z 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 opublikowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2018r. (maksymalnie 18 punktów), w tym:
  1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:
 3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 4.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  1.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty:
 6. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 7. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 8. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:
 9. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursi przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 10. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 11. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 12. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 13. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 14. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty:
 15. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 16. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 17. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 18. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 19. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 20. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  1.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 21. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 22. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 23. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 24. powiatowym – przyznaje się 1 punkt

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  punkty.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
 4. Wielodzietności rodziny kandydata,
 5. Niepełnosprawności kandydata ,
 6. Niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 7. Niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 8. Niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 9. Samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 10. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.
 3. Procedury odwoławcze
  1. W terminie siedmiu dni od podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.
  2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.
  3. W ciągu siedmiu od dnia uzyskania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. W terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor I LO w Gryfinie rozpatruje odwołanie.
 4. Rekrutacja uzupełniająca
  1. W dniach  od 12 lipca 2018 r. (czwartek) od godziny 12.00 do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.
  2. Od 12 lipca 2018 r. (czwartek) do 3 sierpnia 2018 r. (piątek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 7 sierpnia 2018r. (wtorek) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Do 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) do godziny 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.
  5. 10 sierpnia 2018 r. (piątek) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do ILO w Gryfinie i listę kandydatów nieprzyjętych.

 

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

sierpień 2018
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Znalezione obrazy dla zapytania zut ekonomia